Vejledning Til Engelsk Essay Outline

 Octavius Skriveportal for Viby Gymnasium Stx

Eksamensopgave på B-niveau, delprøve 2

Anvisningerne her er kun vejledende, og du er selvfølgelig frit stillet til at gøre det anderledes. Men følger du anvisningerne, får du en god, gennemprøvet struktur i din besvarelse, og de enkelte afsnit får et passende omfang i forhold til hinanden

Delprøve 2 på B-niveau lader dig vælge mellem to temmelig forskellige opgaver:
 • I A-opgaven arbejder du med tre ikke-fiktionstekster omkring et fælles emne; besvarelsen skal være tredelt, og ikke et sammenhængende essay.
 • I B-opgaven skriver du en analyse og en fortolkning af en litterær tekst; besvarelsen er et traditionelt engelsk essay (som du kan sammenligne med den litterære artikel i dansk).
A-opgaven

Opgavebesvarelsen og dens opbygning

 • Opgavens formål er at skrive et paper som besvarer tre afgrænsede delopgaver -- ikke at skrive et essay.
 • Du skal arbejde med tre tekster på forskellige taksonomiske niveauer.
 • Dit engelskfaglige arbejde består altså i at redegøre, analysere, fortolke, kommentere og formidle. (Læs om skrivehandlinger her)
 • Modtageren er en læser der er interesseret i emnet, og som ikke har brug for referater af teksterne.
Hvilke skrivehandlinger kræver opgaven?
Du skal være helt klar over hvad de skrivehandlinger som indgår i spørgsmålene, indebærer. Ordene outline, charcterise og discuss har helt præcise betydninger i engelskfaglig sammenhæng. Læs om dem her
 

Hvad vil det sige at skrive et paper?
At du skal skrive et paper i A-opgaven, betyder at du
 • ikke behøver at skrive en samlet indledning; men det kan måske være en god ide at gøre det alligevel for dit eget overbliks skyld -- i så fald skal du gøre det kort (se eksemplet nedenfor)
 • ikke skal skrive en samlet afslutning (men kommer tæt på som afslutning på diskussionen)
 • skal forholde dig objektivt redegørende, analyserende og diskuterende til tekstmaterialet

Titel
I opgaveteksten forklares altid hvilket fokus teksterne er samlet om, fx foreign language learning eller English speling. Brug det i titlen, som fx

 • A Paper on Foreing Language Learning
 • A Paper on English Spelling
Indledning
Som nævnt ovenfor skal du ikke nødvendigvis skrive en samlet indledning til dit paper. Muligvis vil det være en hjælp for dig alligevel at gøre det, da det vil tvinge dig til at formulere opgavens fokus for dig selv — og som udgangspunkt er det altid rarest at skrive sig ind til sit stof.

Hvis du skriver en indledning, så gør det kort! Hold dig inden for 3-5 linjer.
Tænk eventuelt på indledningen som manchetten i en avisartikel: den skal lede læseren på sporet og vække appetitten.


Eksempel på indledning til A Paper on Foreign Language Learning 
In Denmark, foreign language learning is inevitable and seems perfectly natural since we cannot expect to communicate with the rest of the world in our own language. To the English, however, the situation is quite different since English has become the global language; but does that mean that they do not have to bother with foreign language learning? For what are the problems and benefits of learning foreign languages? That is the focus of this paper.


Delopgaverne 
Giv delopgaverne overskrifter efter "pindene" i opgave, fx::

 1. An Outline of …
 2. How Does NN Argue …?/A Characterization of Tone and Style in …
 3. A Discussion of …
 
I delopgave 1
skal du fx gøre rede fx for synspunkter i en eller flere af teksterne, eller for en sag som den fremstilles. Her skal du:

 • huske at flette ind (med titel og forfatter) hvilken tekst du arbejder med
 • gøre rede for hvert af de forskellige synspunkter der gives udtryk for i teksten/teksterne
 • finde og bruge citater der afspejler de centrale pointer, og angive eventuelle kilder, fx undersøgelser, som citeres

Du bør bruge diskursmarkører der angiver at det ikke handler om dine egne synspunkter og som fremhæver ligheder og forskelle, fx

 • according to the author, Mrs X writes, XY explains
 • similarly, likewise, in much the same manner
 • on the other hand, on the contrary, however, nevertheless
 
I delopgave 2
skal du foretage et analytisk greb, fx karakterisere tone og stil, eller analysere en argumentation. Også her skal du dokumentere dine udsagn ved hjælp af (nogle få, men velvalgte) citater, og sprogligt skal du bruge diskursmarkører til at vise hvornår du taler, og hvornår forfatteren gør det.

I delopgave 3 skal du diskutere det emne der har dannet rød tråd i teksterne. Husk at en diskussion ikke handler om at fremlægge din mening, men om at belyse emnet fra flere sider. Brug synspunkterne fra teksterne i diskussionen, og tag det udgangspunkt som opgaven kræver.

Her bør du bruge diskursmarkører til at strukturere diskussionen, som fx
 • Strukturerende:
  first, second, third,next, finally, lastly
 • Tilføjende:
  moreover, in addition, furthermore, besides, equally, similarly
 • 
Forklarende:
  for example, for instance, e.g., in other words, however, nonetheless, nevertheless, in contrast, on the other hand
 • Opsamlende:
  so, therefore, as a result, because, thus
 • 
Argumenterende:
  but, on the contrary, however, nevertheless, on the one hand…on the other hand, in spite of
Afslutning
Du skal ikke skrive en samlet afslutning på opgaven, men sørge for at runde hver delopgave af.
 
B-opgaven

Opgavebesvarelsen og dens opbygning

 • Opgavens formål er at skrive et essay, hvilket i faget engelsk vil sige en analyserende artikel, hvori du præsenterer en analyse af teksten.
 • Til hjælp for analysen får du ca. 4 fokuspunkter som du skal komme omkring.
 • Dit engelskfaglige arbejde består altså i at analysere, fortolke, kommentere og formidle. (Læs om skrivehandlinger her)
 • Modtageren er en læser der er bekendt med den tekst du skriver om, og som derfor ikke har brug for et referat af den.
 • Byg dit essay op over denne model:
Det er afgørende at dit essay kommer til at fremstå som en sammenhængende skriftlig fremstilling. Så undgå afsnitsoverskrifter og punktopstillinger — men del selvfølgelig ind i afsnit.
Titel

Skriv analysetekstens titel og forfatter ind i titlen på dit essay:
 • An Essay on Genevieve Scott's Short Story "Ernie Breaks"
 • An Essay on "Ernie Breaks" by Genevieve Scott

Husk anførselstegn omkring titlen, og husk stort begyndelsesbogstav på alle vigtige ord.
Eksempler

Eksempler på tragtindledning (funnel introduction)
‒ Indledningen starter bredt og snævrer sig ind mod teksten

Ex. 1, indledning med udgangspunkt i et retorisk spørgsmål:

“Is it possible to execute a reckless deed solely for the fragile purpose of avoiding humiliation? The mysterious ways of human behaviour and development is the focus in the short story “Shooting an Elephant” by George Orwell from 1936 that is set in British Burma during the colonial time. The story is centred on a British police officer and an elephant at large, and through a modest gallery of characters we are consumed by a view on humanity in revolt.”

Ex. 2, indledning med udgangspunkt i en almen erfaring:

“Most people have an everyday routine. In most cases this is comfortable and gives you a feeling of structure and makes it easier to cope with life. However, there is a fine line between a well-planned and secure everyday life and a life of boredom and predictability that mechanically takes its course and distances you from life. This is exactly what the story “Stolpestad” by William Lychack from 2008 is about. It is about how the narrator’s day-to-day routine is so predictable that his life has become a condition of numbness.”

Ex. 3, indledning med udgangspunkt i et citat fra teksten
““[…] This is your life, Stolpestad.” (p. 2, l. 5). That is it, deal with it. A clearly negative second person narrator takes the reader through the life of the policeman Stolpestad; a non-motivated and truly stagnated husband and father from a small town in America. Stolpestad’s life is just passing by, and he is letting it. William Lychack takes us through the inner monologue of Stolpestad’s mind in the short story of the same name, written in 2008, describing Stolpestad’s battle of facing up to the truth of his life, sadly failing, losing his battle to Goliath symbolized in having to put down a dog for a young boy”.

Ex. 4, indledning med et retorisk spørgsmål
“How are we going to be remembered when we leave this earth? Are we going to be remembered at all? What about all of us normal people who are not Michael Jackson, Copernicus, or Shakespeare? Their names will live forever because of their huge achievements, but not many are going to be remembered like them. Most people grow up, get a job, start a family, and pass away. Big achievements create huge acknowledgement, and most people want to be acknowledged, but maybe it is not always that easy. Many people are sure they are going to turn out great and be remembered for a good job, but what if that is not the case? What is the point of living a life not doing what you thought you were supposed to do?”


Eksempler på metasprog 
-- som du skal undgå!

Ex. 5, henvisning til opgaven:
“In this assignment I have been told to include an analysis of the narration and the title.”

Ex. 6, henvisning til skriveren selv:
”Now that I have introduced the story, I should like to go on …”
Hoveddel
Brug nogle af følgende forbinderord (diskursmarkører) til at få din tekst til at hænge sammen for læseren:

 • Strukturerende:
  first, second, third,next, finally, lastly 
 • Tilføjende: 
  moreover, in addition,furthermore, besides, equally, similarly
 • 
Forklarende:
  for example, for instance, e.g., in other words, however, nonetheless, nevertheless, in contrast, on the other hand
 • Opsamlende:
  so, therefore, as a result, because, thus
 • 
Argumenterende:
  but, on the contrary, however, nevertheless, on the one hand…on the other hand, in spite of 


Dan overgange mellem afsnittene, fx ved at gentage ord eller fraser:

Ex. 5:
The dog does not die immediately, and when the owners of the dog, father and son, want to bury her, they find her alive. In the ending when this is revealed, it gives the reader a great shock and allows him to gain insight into the thoughts and feelings of the policeman who is at the same time surprised. 
   Another feature to gain insight is the second person narration that the text is written in and which means that the personal pronoun “you” replaces the more commonly used “he/she”.

Afslutning
I afslutningen skal du "følge læseren ud": du skal forbinde analysens resultat med din indledning. Hvis du har skrevet en tragtindleding, så vend tragten om her, sådan at du bevæger dig fra teksten ud i det generelle som du startede i.
Du kan fx bruge nogle af følgende diskursmarkører  til at skabe struktur i din afslutning:


 • to sum up
 • to summarize
 • in conclusion
 • in short
 • consequently
 • in brief
 • as a result

 • thus
Eksempler

Ex. 6: (sammenlign med ex. 2 ovenfor)
“Everyday routines can easily become a habit and make you forget to question what you want out of life. This is seen in the story “Stolpestad” where the main character lives a trivial and predictable life to such a degree that the outcome is a mental numbness that eliminates him from life in the end”.  

 
Ex. 7: (sammenlign med ex. 4 ovenfor)
“All in all the plot of this story is based on William’s conflict, which is present within him. He does not want to write biographies of pop singers, but he does it anyway. He does not pursue his dreams of becoming an acknowledged writer and is living in an empty space. We see a man who is living like a philistine. He does 
not really relate to his life, but only does what is expected of him, which makes him believe that he is living a pointless life. His job is not exactly his first choice, and the entry of the elephant shows that he has a need for living on after he has died. Living like William in an empty space, living a pointless life without all the things that are important to him, like the elephant, does not help him get acknowledged and remembered”.

Sådan gør du

 • Skriv 700-1000 ord. Færre er for lidt, og du har sjældent grund til at skrive flere. Hvis du har skrevet mere og har tid tilovers, så brug den til at skære ned og stramme op.
 • Besvar de tre spørgsmål hver for sig i tre hovedafsnit med hvert sin overskrift -- skriv dem ikke sammen til et sammenhængende essay! Men hvert hovedafsnit har karakter af et mini-essay, dvs. det skal være sammenhængende og have en begyndelse og en slutning.
 • Byg hovedafsnittene op efter denne skabelon:
  • Indledning: præsenter din tekst med kildeoplysninger, og forklar hvad du vil bruge den til
  • Hoveddel: præsenter dine resultater og dokumenter dem ved hjælp af citater fra teksten.
  • Afslutning: saml op og rund af.

 • Brug fokussætninger (topic sentences - se Læs også), en i hvert underafsnit, og formuler dine pointer i dit eget sprog.
 • Brug ikke for mange citater, men vælg dem omhyggeligt: sørg for kun at vælge væsentlige citater, som kan underbygge dine pointer!
 • Konkluder undervejs, og brug forbinderord til at holde sammen på teksten.

 
Sådan gør du ikke
 • Skriv ikke et sammenhængende essay
 • Skriv ikke et referat hvis ikke du bliver bedt om det
 • Brug ikke for mange citater -- det må ikke blive en citatmosaik, dvs en sammenklipning af citater med en lille smule (eller slet ingen) forbindende tekst imellem
 • Lav ikke besvarelsen som en punktopstilling!


Sådan gør du

 • Skriv 700-1000 ord. Færre er for lidt, og du har sjældent grund til at skrive flere. Hvis du har skrevet mere og har tid tilovers, så brug den til at skære ned og stramme op.
 • Skriv analysetekstens titel og forfatter ind i titlen på essayet
 • Skriv fem hovedafsnit: (the five paragraph essay)
  • indledning — bevæg dig fra emnet ind til teksten
  • hoveddel, 1 — præsenter teksten (Giv evt. et kort resume, men undgå et referat!)
  • hoveddel, 2 — analyser teksten, og husk fokuspunkterne
  • hoveddel, 3 — saml analysen op i en fortolkning
  • afslutning — følg læseren til dørs
 • Brug fokussætninger (topic sentences), en i hvert underafsnit, og underbyg de vigtigste pointer ved hjælp af citater fra opgavematerialet. Konkludér undervejs, og brug diskursmarkører til at holde sammen på teksten
Sådan gør du ikke
 • Skriv ikke et referat af teksten
 • Brug ikke for mange citater -- det må ikke blive en citatmosaik, dvs en sammenklipning af citater med en lille smule (eller slet ingen) forbindende tekst imellem


Gør dig fortjent til at blive læst! Fang læserens opmærksomhed og antyd hvad essayet kommer til at handle om:
 • Skriv gerne en tragtindledning
 • Tag udgangspunkt i en almen erfaring
 • Tag udgangspunkt i et citat fra teksten
 • Start med et retorisk spørgsmål
 • …?
Opgaven handler ikke om dig! Undgå fokus på dig selv:
 • Undgå at referere til dig selv og dine egne meninger
 • Undgå metasprog, dvs. henvisninger til skriveprocessen. Du skal fx ikke skrive om at du sidder og skriver nu fordi du har fået til opgave at …
 Octavius Skriveportal for Viby Gymnasium Stx

Skrivehandlinger i engelsk


Write an essay in which you analyse and interpret …
I de engelske opgaver vil du blive bedt om at udføre en eller flere af følgende skrivehandlinger:

 • To analyse
  Skrivehandlingen analyse (analysere) består i at undersøge teksten nærmere: dens bestanddele, virkemidler, temaer osv.
 • To interpret
  Skrivehandlingen interpret (fortolke) består i at forklare, hvordan de enkelte bestanddele skal forstås i tekstens sammenhæng og dermed at klarlægge tekstens budskab.
 • To account for
  Skrivehandlingen account for (redegøre for) består i at formidle — loyalt og neutralt — hovedsynspunkter i materialet: Hvem siger hvad om hvilket emne? Husk at bruge distancemarkører!
 • To give an outline of
  Skrivehandlingen give an outlineof (give et sammendrag af, sammedrage) består i at man giver et summary af en eller flere tekster med fokus på teksternes synspunkter vedrørende opgavens emne, idet man holder synspunkterne op mod hinanden. Et outline kan struktureres efter teksterne (tekst A siger ..., tekst B siger ..., tekst C siger ...), eller efter emnet (tekst A og tekst B er enige om at ..., mens tekst C mener). Husk at bruge distancemarkører!
 • To characterize
  Skrivehandlingen characterize (karakterisere) består i at samle de karakteristiske træk for en person, en tekst, en skrivestil, et emne, osv, sammen.
 • To comment on
  Skrivehandlingen comment on (kommentere) består i at tage materialets oplysninger op til overvejelse, fx ved at diskutere tekstens påstande eller ved at perspektivere til andre tekster eller sammenhænge.
 • To discuss
  Skrivehandlingen discuss (diskutere) består i at fremdrage holdninger til et emne. Emnet vil fremgå af opgaveformuleringen. En diskussion sammenstiller forskellige og ofte modsatrettede synspunkter med argumentation for disse, og den kan afsluttes med argumenteret personlig stillingtagen.

 • To write an essay
  I engelskfaglig sammenhæng er et essay en analyserende artikel med strukturen: indledning -- hoveddel -- afslutning.
  • Indledningen skal føre læseren ind til emnet
  • Hoveddelen skal behandle emnet; den opdeles ofte i tre underafsnit
  • Afrundingen skal lukke og slukke

     Læs mere om essayet i artiklerne om de forskellige eksamensopgavers Delprøve 2Hvordan adskiller et essay i engelsk sig fra et i dansk?

I engelsk er et essay en ganske anden ting end i dansk. (Derfor er forskellen nu blevet understreget i opgaverne ved at du i opgaverne fra og med 2014 bliver bedt om at skrive et analytical essay).
I engelsk er essayet/det analytiske essay afgørende forskelligt fra essayet i dansk på følgende punkter:

 • Det er ikke interesseret i dine personlige tanker og overvejelser om emnet
 • Det har en lukket slutning – det bevæger sig altså frem mod en konklusion
 • Teksten er hele tiden i centrum – du skal altså ikke bevæge dig fra analysen af teksten over i betragtninger over dens emne, men afslutte essayet ved at afrunde din analyse og fortolkning.
På denne side kan du finde en oversigt over forskellige typer af skrivehandlinger i Engelsk

Læs også

Hvad er en distancemarkør?
En distancemarkør (redegørelsesmarkør) er et ord eller en vending der tydeliggør at det der siges nu, eller lige er blevet sagt, ikke er udtryk for din mening, men stammer fra teksten. Typiske eksempler kunne være:
 • 'Mary Jenkins says that ...'
 • 'The author claims that ...'
 • 'According to MJ, school is ...'
De er vigtige i alle former for redegørelse, analyse og diskussion.0 thoughts on “Vejledning Til Engelsk Essay Outline”

  -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *